7 Gamtosauginių mokyklų žingsneliai

 

Iš viso yra septyni Gamtosauginių mokyklų programos elementai – 7 Gamtosauginių mokyklų žingsneliai, kuriuos turi įgyendinti kiekviena įstaiga dalyvaujanti programoje ir siekianti Žaliosios vėliavos apdovanojimo.

1 žingsnis. Gamtosauginis komitetas

Gamtosauginių mokyklų komitetas yra varomoji jėga vykdant Gamtosauginių mokyklų programą ir reprezentuoja visos mokyklos bendruomenės idėjas.

 • Aktyviausi Gamtosauginio komiteto nariai – moksleiviai.
 • Gamtosauginis komitetas turi užtikrinti, jog visa įstaigos bendruomenė nuolat informuojama apie Gamtosauginių mokyklų programą ir ekologinę mokyklos veiklą.
 • Gamtosauginį komitetą sudaro: mokiniai / mokytojai / administracijos atstovai, techninis personalas, socialiniai partneriai, tėvų atstovai ir kt.
 • Gamtosauginio komiteto nariai susitinka reguliariai siekiant aptarti aplinkosauginę įstaigos veiklą.

2 žingsnis. Aplinkosauginės situacijos įvertinimas (auditas).

Atliktas aplinkosauginis auditas padės įstaigai nustatyti esamą aplinkosauginę būklę bei nurodys kryptis situacijos gerinimui.

 • Tikslas – įvertinti aplinkosaugines problemas įstaigoje / bendruomenėje.
 • Visos pagrindinės temos turėtų būti peržiūrimos kasmet; įstaiga gali laisvai pasirinkti ir kitas aplinkosaugines sritis, kurios labiau atitinka įstaigos  poreikius ir pasirengti atitinkamas anketas.
 • Užtikrinkite, kad kuo daugiau moksleivių dalyvautų atliekant auditą.
 • Atlikto audito rezultatai (išvados) turi būti naudojami parengiant veiksmų planą.

3 žingsnis. Veiksmų planas

Veiksmų planas yra įstaigos Gamtosauginių mokyklų programos veiklos širdis ir turi būti paruoštas atsižvelgiant į audito rezultatus (išvadas).

 • Remkitės audito rezultatais siekdami identifikuoti prioritetines sritis įstaigoje.
 • Paruoštas veiksmų planas turi būti orientuotas į aplinkosauginio audito metu išryškėjusių problemų sprendimą.
 • Planas turi apimti tikslus, veiklas, informaciją kas bus atsakingi už veiklų įgyvendinimą, laiką kada vienokie ar kitokie veiksmai bus atlikti siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus.
 • Mokiniai turi būti įtraukti į veiksmų plano ruošimą kiek įmanoma labiau.
 • Veiksmų planas turi būti aptariamas ir tvirtinamas Gamtosauginio komiteto posėdyje.

4 žingsnis. Monitoringas ir įvertinimas

Siekiant išsiaiškinti ar sėkmingai įgyvendinami veiksmų plane numatyti tikslai, turi būti įvertinamas progresas.

 • Mokiniams turėtų būti sudarytos galimybės atlikti monitoringą, kur tik tai yra įmanoma.
 • Monitoringo rezultatai turėtų būti nuolat atnaujinami ir prieinami visai mokyklos bendruomenei
 • Naudojami monitoringo metodai priklausys nuo veiksmų plane nurodytų tikslų ir matavimo kriterijų, taip pat nuo nagrinėjamų temų ir mokinių bei stebėjimą atliekančių asmenų amžiaus ir gebėjimų
 • Po monitoringo atliekamas įvertinimas. Atliktų veiklų įvertinimas leis atlikti veiksmų plano pakeitimus, jei tai atrodys reikalinga.

5 žingsnis. Integracija

Gamtosauginių mokyklų veiklos integravimas į mokymosi (ugdymo) procesą didina programos efektyvumą ir užtikrina, jog moksleiviai įgis aplinkosauginių žinių ir įgūdžių. Vienas didžiausių iššūkių yra matyti Gamtosauginių mokyklų programą ne kaip įvairių dalykų priedą, o kaip bendrą ugdymo proceso dalį bet kuriame švietimo įstaigos lygmenyje.

 • Gamtosauginių mokyklų programa integruojama į mokymosi procesą tiesiogiai dalykuose (pvz. gamtos mokslų, pilietinio ugdymo ar kt. pamokose), o taip pat ir netiesiogiai popamokinėje veikloje.
 • Veiksmų plano temos integruojamos disciplinose kuo plačiau.
 • Klasėse (grupėse) turi būti naudojami ir analizuojami tvarumo audito duomenys.
 • Tvarumo klausimais kalbama įstaigos renginiuose, konferencijose ir t.t., mokiniai turėtų įgyti supratimą kaip aplinkosauginiai klausimai sprendžiami realiame gyvenime, ugdomos mokinių kompetencijos tvarumo klausimais.
 • Įstaigos vadovybė turėtų sudaryti sąlygas pedagogams dalyvauti mokymuose (konferencijose) tvarumo klausimais.
 • Tvarumo iniciatyvos turėtų būti taikomos organizuojamose veiklose.

6 žingsnis. Informavimas ir įtraukimas

Įtraukite kiekvieną! Veikla turėtų būti orientuota ne tik į mokyklą, o taip pat ir tai kad, mokiniai aplinkosaugines idėjas parsineštų į namus.

 • Svarbu, kad visa mokyklos bendruomenė būtų įtraukta į aplinkosauginę veiklą, o taip pat ir vietos bendruomenė žinotų apie mokyklos ekologinę veiklą.
 • Informavimo ir viešųjų ryšių priemonės nušviesti mokyklos veiklai gali būti: mokyklos asamblėjos, konferencijos, mokyklos informaciniai stendai, mokyklos naujienlaiškiai, mokyklos interneto svetainė, mokyklos teatro būrelio spektakliai, straipsniai vietos ir nacionalinėje spaudoje, radijas ir televizija ir t.t.
 • Integruotos projektinės dienos mokykloje

7 žingsnis. Gamtosauginis kodeksas

Kūrinys, reprezentuojantis įstaigos įsipareigojimus aplinkai.

 • Turėtų būti įsimintinas ir pažįstamas kiekvienam mokyklos mokiniui.
 • Formatas lankstus: gali būti daina, piešinys, poema, ir t.t.
 • Gamtosauginis kodeksas turi atspindėti veiksmų planą.
 • Itin svarbu, jog mokiniai dalyvautų sukuriant Gamtosauginį kodeksą.
 • Gamtosauginis kodeksas turėtų būti reguliariai atnaujinamas siekiant užtikrinti, jog kodeksas visada atspindi mokyklos aplinkosauginius tikslus ir siekius.
 • Gamtosauginis kodeksas turi būti įstaigoje plačiai publikuojamas.