Informavimas ir įtraukimas

Tai „Gamtosauginių mokyklų žinutės “ sklaida visoje įstaigoje ir platesnėje bendruomenėje, naudojant įvairiausius viešinimo būdus.

Naujienlaiškiai
Internetas (pvz., svetainės, socialiniai tinklai ir kt.)
Televizija, radijas, spauda
TV sistemos įstaigoje ir t.t.

Žingsnelio rodikliai

 • Visa įstaigos bendruomenė informuojama apie Gamtosauginių mokyklų programą įstaigai prieinamomis priemonėmis, pvz:
  Gamtosauginių mokyklų veiklos skelbimai, įrašai, nuotraukos, pasiekimai publikuojami įstaigos informaciniame stende; įstaigos svetainėje, įstaigos laikraštyje ir t.t.
 • Informaciniame stende, įstaigos interneto svetainėje turėtų būti pateikiama informacija apie įstaigos auditą, monitoringą; Gamtosauginis komitetas, Gamtosauginis kodeksas.
 • Didelė dalis mokinių (ugdytinių) dalyvauja FEE / Gamtosauginių mokyklų renginiuose ir veiklose (pvz. Globalinės veiksmo dienos ir pan.).
 • Didelė dalis mokinių (ugdytinių) dalyvauja atitinkamos temos veiklose.
 • Vykdomos Gamtosauginių mokyklų programos dėka įstaiga palaiko ryšius su platesne bendruomene: įstaiga įtraukia vietos bendruomenės narius, soc.partnerius (pvz., vietos savivaldos atstovus, vietos verslininkus, aplinkosaugos organizacijas, savanorius) į įstaigos Gamtosauginių mokyklų veiklas.
 • Informacija apie įstaigos Gamtosauginių mokyklų programos veiklas publikuojama įstaigos soc. tinkluose (pvz., Facebook).
 • Informacija apie įstaigos veiklą gali būti publikuojama Gamtosauginių mokyklų tinklo priemonėmis (Gamtosauginių mokyklų svetainė, Gamtosauginių mokyklų facebook paskyroje, FEE Global Action Days facebook paskyroje).
 • Mokiniai turėtų būti skatinami rašyti ir skelbia straipsnius apie mokyklos veiklą komunkacijos priemonėse.
 • Informacija apie Gamtosauginių mokyklų veiklas ir pasiekimus galėtų būti pateikiama bendruomenės susirinkimų vietose (pvz., bibliotekoje, seniūnijoje, bendruomenės centruose ir pan.).
 • Turėtų būti vykdomos veiklos ir namuose, įtraukiant tėvus.