Informavimas ir įtraukimas

Tai „Gamtosauginių mokyklų žinutės “ sklaida visoje įstaigoje ir platesnėje bendruomenėje, naudojant įvairiausius viešinimo būdus.

Naujienlaiškiai
Internetas (pvz., svetainės ir socialiniai tinklai ir kt.)
Televizija, radijas, spauda
TV sistemos įstaigoje ir t.t.

Žingsnelio rodikliai

  • Visa įstaigos bendruomenė informuota apie Gamtosauginių mokyklų programą.
  • Visa įstaigos bendruomenė informuojama ir dalyvauja visos įstaigos mastu organizuojamoje Gamtosauginių mokyklų veikloje bent kartą per trimestrą.
  • Gamtosauginių mokyklų veiklos skelbimai, įrašai ir nuotraukos publikuojami įstaigos informaciniame stende.
  • Didelė dalis mokinių dalyvavo Gamtosauginių mokyklų renginiuose ir veiklose (pvz. teminėse dienose ir pan.).
  • Didelė dalis mokinių dalyvavo atitinkamos temos veiklose.
  • Įstaiga turi pakankamai ryšių su platesne bendruomene vykdomos Gamtosauginių mokyklų programos dėka.
  • Įstaiga kviečia ir įtraukia bendruomenės narius (pvz., vietos savivaldos atstovus, vietos verslininkus, aplinkosaugos organizacijas, savanoriai) į įstaigos Gamtosauginių mokyklų veiklas.
  • Gamtosauginių mokyklų renginiai, veiklos, projektai, pasiekimai nuolat akcentuojami ir pateikiami įstaigos svetainėje, socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook), įstaigos naujienlaiškyje, laikraštyje ir pan.
  • Mokiniai rašo ir skelbia straipsnius apie mokyklos veiklą vietos spaudoje, svetainėse ir socialiniuose tinkluose (pvz., Facebook).
  • Informacija apie Gamtosauginių mokyklų veiklas ir pasiekimus pateikiama bendruomenės susirinkimų vietose (pvz., bibliotekoje, seniūnijoje, bendruomenės centruose ir pan.).