Monitoringas ir įvertinimas

Monitoringą ir įvertinimą organizuoja Gamtosauginis komitetas, siekiant užtikrinti veiksmų plane numatytų tikslų įgyvendinimą; esant poreikiui atliekamos korekcijos ir fiksuojami sėkmingo veiklos rezultatai.

Siekiant tinkamai vykdyti monitoriną reikėtų atsakyti į sekančius klausimus:

Ką mes stebime? Kaip tai išmatuosime? Kas tai atliks?
Kokie yra baziniai rodikliai ir koks mūsų tikslas?
Kokias priemonės ir metodus naudosime? Kada renkame duomenis?

Žingsnelio rodikliai

• Gamtosauginis komitetas turi stebėti ir peržiūrėti veiksmų plano progresą, tikslus ir terminus bei nustatyti sritis, kurias reikia nuolat tobulinti. Turi būti identifikuojama sėkminga veikla, ir sprendžiama dėl atitinkamų korekcinių veiksmų, jei suplanuotos veiklos nepasitvirtina.
• Moksleiviai turi būti įtraukti į monitoringo ir įvertinimo procesą kur tik įmanoma; surinkti duomenys turėtų būti naudojami mokymosi procese (programose).
• Monitoringo ir vertinimo rodikliai lyginami su tvarumo (aplinkosauginio) audito rezultatais.
• Veiksmų plano tikslai įgyvendinti arba matoma pažanga.

• Monitoringo ir vertinimo informacija kartu su veiksmų planu turi būti pateikiama įstaigoje; ši informacija teikiama bendruomenei ir kitais kanalais.
• Monitoringo ir vertinimo rezultatai teikiami nacionaliniam programos koordinatoriui.

Rekomendacijos:

Naudojami monitoringo metodai priklausys nuo veiksmų plane numatytų tikslų ir vertinimo kriterijų. Keletas patarimų, kaip stebėti ir įvertinti:

  • Reguliarūs skaitiklių rodmenys gali būti naudojami siekiant stebėti bet kokius išteklių suvartojimo sumažėjimus;
  • Skaičiuojant sutaupytas lėšas gali bųūti įvertintas energijos taupymo iniciatyvų poveikis (jei skaitiklių nėra);
  • Apskaičiuojant, kiek sumažėtų nuvažiuotų kilometrų į įstaigą per savaitę (ar mėnesį);
  • Šiukšlių / atliekų auditai (skaičiavimai) gali padėti įvertinti šių veiklų poveikį;
  • Gali būti naudojamos apklausos, siekiant užfiksuoti pastebimus pokyčius;
  • Prieš, per ir po veiklų daromos nuotraukos kaip vaizdinis įrodymas;
  • Įrašai apie vietos augalų, krūmų ir medžių rūšis, ir kiek jų buvo kasmet pasodinta įstaigos teritorijose, padės stebėti ir fiksuoti biologinės įvairovės pokyčius.