Veiksmų planas

Veiksmų planas yra privalomas įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą. Plane turėtų atsispindi siekiami tikslai, numatyti veiksmai, jų įgyvendinimo datos, kas atsakingas už skirtingas veikklas, kaip bus įvertinamos veiklos.
Planas yra sudaromas remiantis įstaigoje atliktu Gamtosauginiu auditu.

Atkreipkite dėmesį, Jūsų siekiai turi būti realūs ir įgyvendinami. Nebūkite per daug ambicingi, Jūsų tikslai turi būti pasiekiami, kitaip įstaigos bendruomenė gali nusivilti programa.
Jeigu Jūsų atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas parodė, kad įstaigoje yra daug sričių, kuriose būtina daug dirbti – nemanykite, kad viską turite padaryti iš karto. Nusistatykite prioritetus: nuspręskite ką atlikti šiuo metu yra svarbiausia, o visa kita palikite kitų metų planams.
Atminkite, kad daug geriau keliauti mažais žingsneliais ir džiaugtis kiekvienu mažu pasiekimu.

Svarbu, kad Jūs tiksliai viską suplanuotumėte bei identifikuotumėte tai, ką Jums reikia padaryti.
Gamtosauginis komitetas viską planuodamas turi iškelti sau klausimą – “koks yra mūsų tikslas ir kokių rezultatų mes tikimės?”

Į planavimo procesą svarbu įtraukti visus Gamtosauginio komiteto narius. Protokoluokite visus svarbius sprendimus.

Žingsnelio rodikliai

Veiksmų planas apima aiškius, išmatuojamus, pasiekiamus, aktualius ir įgyvendinamus tikslus bent trijose skirtingose temose.
• Veiksmų planas nuolat atnaujinamas (kiekvienais metais). Veiksmų plane turėtų būti atliekami pokyčiai Gamtosauginiam komitetui vertinant plano vykdymą ir progresą.
• Veiksmų planas turi apiimti bent tris pasirinktas temas, kiekvienoje temoje bent po keletą veiksmų.
• Veiksmų plane pateikiama informacija kaip bus vykdomas kiekvienos veiklos monitoringas ir vertinimas; numatomos veiklos išlaidos ir biudžetas.
• Veiksmų planas turėtų apiimti ne tik aplinkosaugos, bet ir socialinius, ekonominius, kultūrinius tvarumo klausimus.
• Nuspręskite kas bus atsakingas už kiekvieną numatytą veiklą. Kur tik įmanoma, turi būti skatinama Gamtosauginio komiteto moksleivių lyderystė.
• Į veiksmų planą įtraukta Gamtosauginių mokyklų programos ir aplinkosauginės veiklos komunikacijos strategija :priemonės ir rezultatai.
• “Visos įstaigos požiūris” įgyvendinant plano veiklas: turi būti siekiama, jog dalyje veiklų dalyvautų didžioji įstaigos bendruomenės dalis.
• Veiksmų planas publikuojamas įvairiomis įstaigai preinamomis informacinėmis priemonėmis (informaciniame Gamtosauginių mokyklų stende, įstaigos svetanėje, soc. tinluose, įstaigos TV ekrane ir t.t.)
• Veiksmų planas teikiamas nacionaliniam programos operatoriui teikiant paraišką Žaliosios vėliavos apdovanojimui.

 


Siūloma veiksmų plano forma