Gamtosauginis komitetas

Įsijungus į Gamtosauginių mokyklų programą, pirmiausia reikės sudaryti Gamtosauginį komitetą. Gamtosauginis komitetas turi atspindėti Jūsų mokyklos bendruomenę.

Mokyklos Gamtosauginio komiteto veikloje turėtų dalyvauti:

 • Mokyklos administracijos atstovai;
 • Mokytojai;
 • Mokiniai (būtinai);
 • Tėvų atstovai;
 • Techninis mokyklos personalas: valytoja, valgyklos darbuotoja, ūkio dalies darbuotojais
 • Vietos valdžios atstovai: savivaldybės administracijos ekologas, švietimo skyriaus atstovas, seniūnas;
 • Kiti socialiniai įstaigos partneriai: vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ar įmonių (pvz. atliekų tvarkymo) atstovai.

Pagrindinės Gamtosauginio komiteto funkcijos:

 • Įtraukti mokinius į gamtosauginių sprendimų priėmimą įstaigoje;
 • Įtraukti visą mokyklos bendruomenę į Gamtosauginių mokyklų programą;
 • Rodyti pavyzdį ir skatinti kitų ekologines iniciatyvas;
 • Informuoti apie gamtosauginę mokyklos veiklą.

Komitetas turi protokoluoti savo sprendimus.
Apie Gamtosauginio komiteto sprendimus turėtų būti informuojama informaciniame stende ar kitomis įstaigai prieinamomis priemonėmis (interneto svetainė, soc. tinklai ir pan.)
Su Gamtosauginio komiteto veikla turėtų būti supažindinama mokyklos Taryba.

Pavyzdžiai

Mažais gamtosauginiais komitetais gali būti kiekviena klasė. Tėvai, mokytojai, mokiniai aptaria gamtosauginę veiklą per susirinkimus ir planuoja tolimesnę veiklą, kurią derina su mokyklos Gamtosauginiu komitetu.
Šalia jau veikiančios Mokyklos tarybos galima sufomuoti ir Gamtosauginių mokyklų komitetą, kurio sprendimus vykdytų atskiros mažesnės grupės (klasės, būreliai ir pan.).
Jei mokykloje veikia moksleivių taryba, galima į ją išrinktus klasių atstovus deleguoti ir į Gamtosauginį komitetą.
Itin rekomenduotina mokinius į komitetą rinkti iš kiekvienos klasės.

Kad ir koks būtų Gamtosauginis komitetas, svarbiausia, kad jo veikloje aktyviai dalyvautų mokiniai, ir jis sėkmingai vykdytų kitus 6 Gamtosauginei mokyklai keliamus reikalavimus.

Žingsnelio rodikliai

Bendri

• Įstaiga pakviečia suaugusiuosius iš mokyklos ir vietos bendruomenės, kurie taps nuolatiniais komiteto nariais arba prisijungs trumpojo laikotarpio projektui (veiklai).
• Optimalus komiteto narių skaičius: 6-18 narių. Jei komiteto narių daugiau nei 20, rekomenduotina įsteigti pakomitečius (5-20 narių dydžio).
• Siekiant užtikrinti tęstinumą, 25 proc. (o rekomenduotina 1/3 ir daugiau) narių turi dalyvauti Gamtosauginiame komitete bent dvejus metus.
• Gamtosauginis komitetas susitinka reguliariai, mažiausiai 6-8 kartus per mokslo metus.Pertrauka tarp Gamtosauginio komiteto posėdžių neturėtų būti ilgesnė nei 4 – 6 savaitės.
• Visi svarbiausi sprendimai turi būti protokoluojami. Susitikimų protokolai (sprendimai) publikuojami Gamtosauginių mokyklų stende, kitomis įstaigai prieinamomis priemonėmis.
• Gamtosauginio komiteto ataskaitos pateikiamos įstaigos taryboje / tėvų susirinkimuose.
• Gamtosauginio komiteto narių sąrašas publikuojamas įstaigoje, taip pat pateikiamas ir  Žaliosios vėliavos paraiškoje.

Moksleivių įsitraukimas

• Moksleiviai sudaro daugiau nei 50 proc. komiteto narių.
• Komitete turėtų dalyvauti bent po vieną moskleivį iš kiekvienos amžiaus grupės.
• Moksleiviai pirmininkauja komiteto posėdžiams (jei reikia patariant suaugusiems).
• Į komitetą moksleivius nominuoja arba renka kiti moksleiviai (mokiniai gali pasisiūlyti ir patys).
• Gamtosauginio komiteto moksleiviai atsakingi už informacijos teikimą visiems kitiems moksleiviams ir grįžtamąjį ryšį į komitetą.
• Moksleiviai ruošia susirinkimų protokolus (jei reikia, konsultuojant suaugusiems)