Miš­kai – vie­nas iš pa­grin­di­nių Lie­tu­vos gam­tos tur­tų. Ap­mau­du, kad šis tur­tas ne­re­tai nė­ra itin prižiūrimas ir sau­go­mas – miš­kai vi­lio­ja no­rin­čius grei­tai at­si­kra­ty­ti ne­be­rei­ka­lin­gų daiktų. Kad šiukš­lėms miš­kuo­se ne vie­ta, at­ro­do, tu­rė­tų bū­ti aiš­ku vi­siems. Ste­bi­na, kai žmo­nės rei­ka­lau­ja svei­kos ir šva­rios gam­tos, ta­čiau pa­tys ter­šia gra­žiau­sius gam­tos kam­pe­lius.
2020 m. spalio 21 d. ankstų rytą Kretingos raj. Darbėnų gimnazijos IIIG klasės mokiniai ir mokytoja Marija Černauskienė, bendradarbiaudami su Darbėnų girininkijos girininku Simonu Popovu, išskubėjo į Tūbausių mišką, kuriame sutvarkė šiukšlintojų padarytą netvarką. Mokiniai pririnko daugybę maišų šiukšlių, kurios ypač žalingos gamtai. Atlikdami prasmingą darbą, jie ugdėsi atsakomybę už gamtą, jautė pasididžiavimą savo atliktu darbu ir nusivylimą dėl neatsakingo žmonių elgesio.
Nuoširdus ačiū visiems, kurie pasirenkate atsakingo vartotojo kelią, rūšiuojate šiukšles ir suteikiate galimybę gyventi ateinančioms kartoms švaresnėje, saugesnėje aplinkoje.

Gamtosauginio komiteto inf.